Malachite

Small $77.00

Eudialyte

Medium $77.00

Turquoise in the Matrix

Medium $77.00

Turquoise in the Matrix

Medium $77.00

Turquoise in the Matrix

Medium $77.00

Blue Paua Shell

Mini $77.00

Lapis Lazuli

Medium $77.00

Lapis Lazuli

Mini $77.00

Malachite

Medium $77.00

Variscite

Small $77.00

Red Coral

Small $77.00

Red Coral

Small $77.00

Turquoise

Large $77.00

Green Paua Shell

Medium $77.00

Lapis Lazuli

Medium $77.00

Green Kyanite

Small $77.00

Malachite

Medium $77.00

Malachite

Medium $77.00

Turquoise

Mini $77.00

Blue Kyanite

Mini $77.00

Lapis Lazuli

Mini $77.00

Lapis Lazuli

Mini $77.00

Lapis Lazuli

Mini $77.00